| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

STATE PLAN – 2020-21- AUG OF UWSS TO CHENGANNUR-SUPPLY, ERECTION AND COMMISSIONING OF 30HP C/F PUMPSET AT MALAYIL TREATMENT PLANT

Tender Details
Tender Number KWA/05/2021-22/AEE/WSPMVK
Office Name WS Project Sub Division Mavelikkara
Project Name State Plan
Tender Date 25-06-2021
Due Date 07-07-2021
Amount ₹542188
Work Details STATE PLAN - 2020-21- AUG OF UWSS TO CHENGANNUR-SUPPLY, ERECTION AND COMMISSIONING OF 30HP C/F PUMPSET AT MALAYIL TREATMENT PLANT
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം