| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

State Plan-2020-2021 -Optimisation of production and Transmission-Replacement of old pipes in WSS to Paravur-Replacing the existing damaged 80 mm AC pipe line from Samajam to Chippy Store road. in Paravur Municipality

Tender Details
Tender Number 154/2020-21/EE/PH Dn/KLM
Office Name PH Division Kollam
Project Name State Plan
Tender Date 23-02-2021
Due Date 20-02-2021
Amount ₹442115
Work Details Replacing the damaged 80mm AC pipe with90mm PVC pipe-500m
TN-154

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം