| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

STATE PLAN 2019 20 DEMOLISHING DILAPIDATED CIVIL STRUCTURES

Tender Details
Tender Number 2021_KWA_434096_1
Office Name WS Project Sub Division Haripad
Project Name State Plan
Tender Date 10-08-2021
Due Date 24-08-2021
Amount ₹163735
Work Details STATE PLAN 2019 20 DEMOLISHING DILAPIDATED CIVIL STRUCTURES WSS TO DEVIKULANGARA DEMOLISHING DILAPIDATED AND DAMAGED OHSR CUM PUMP HOUSE NEAR MANNELKADAVU IN DEVIKULANGARA PANCHAYAT.
E-Tender Details E-Tender
ElectronicNotice

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം