| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

State plan 2016-17 Water treatment plant at Neyyar Dam and allied works-Construction, trial running, commissioning and maintenance of 120mld water treatment plant with Plate settler technology (lamella), construction, commissioning and maintenance of floating intake structure, Supplying and laying 1422mm MS Raw water pumping main, supplying, erection, testing and commissioning of submerged centrifugal pump set, Supplying and erection of Transformers, construction of Substation building, Installation of SCADA system for functioning of entire WTP components and allied works with full automation as per the design attached including trial running and commissioning of WTP and all allied works

Tender Details
Tender Number 01/2021-22/D2/PHC/TVM(RT1)
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name State Plan
Tender Date 26-06-2021
Due Date 27-07-2021
Amount ₹623924601
Work Details State plan 2016-17 Water treatment plant at Neyyar Dam and allied works-Construction, trial running, commissioning and maintenance of 120mld water treatment plant with Plate settler technology (lamella), construction, commissioning and maintenance of floating intake structure, Supplying and laying 1422mm MS Raw water pumping main, supplying, erection, testing and commissioning of submerged centrifugal pump set, Supplying and erection of Transformers, construction of Substation building, Installation of SCADA system for functioning of entire WTP components and allied works with full automation as per the design attached including trial running and commissioning of WTP and all allied works
E-Tender Details E-Tender
tendernoticenew

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം