| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-01-2022, 12:49 pm 

State plan 2016-17-Providing additional 100 MLD water to Thiruvananthapuram City and 20 MLD water to adjoining panchayath from Neyyar River- Construction of 120 MLD water treatment plant at Neyyar Dam and allied works

Tender Details
Tender Number 49/2021-22/KWA/PHC/D2/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name State Plan
Tender Date 13-12-2021
Due Date 05-01-2022
Amount ₹686140258
Work Details Construction, trial running, commissioning and maintenance of 120 mld Water treatment plant with Plate settler technology (lamella), Construction, commissioning and maintenance of floating intake structure, Supplying and laying 1422mm MS Raw Water Pumping Main , Supplying , erection, testing and commissioning of submerged centrifugal pump set, Supplying and erection of Transformers, construction of Substation Building and Inspection Bungalow ,Installation of SCADA system for functioning of entire WTP components and allied works with full automation” as per the design attached.
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം