| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

Sate-Plan – CWSS to Gps in Malampuzha Constituency

Tender Details
Tender Number RE-14/21-22/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name State Plan
Tender Date 30-06-2021
Due Date 12-07-2021
Amount ₹38109231
Work Details Supplying and laying 700mm DI K9 pipes for Raw Water pumping main from Malampuzha garden to existing WTP at Malampuzha
E-Tender Details E-Tender
Retender-no.14

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം