| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

R/C – Annual maintenance 2021-22- RWSS to Thrikkadavoor – Rectification of leakages on various size of pipe lines in Thrikkadavoor

Tender Details
Tender Number 06/2021-22/EE/PHDn/Klm
Office Name PH Division Kollam
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 15-06-2021
Due Date 11-06-2021
Amount ₹660795
Work Details Pipe line leakage rectification works for one year
E-Tender Details E-Tender
Notice06-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം