| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

R/C Annual maintenance 2021-22 – RWSS to Munroethuruthu – Rectification of leakages on various sizes of pipe lines in Munroethururthu Panchayath

Tender Details
Tender Number 05/2021-22/EE/PHDn/Klm
Office Name PH Division Kollam
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 15-06-2021
Due Date 11-06-2021
Amount ₹742144
Work Details Pipe line leakage rectification works for one year
E-Tender Details E-Tender
Notice05-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം