| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

Providing FHTCs by Retrofitting/ Extendable/Augmentation

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/05/2021
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-09-2020
Due Date 29-09-2020
Amount ₹0
Work Details Providing FHTCs by Retrofitting/ Extendable/Augmentation from Existing RWSS ,Construction of ILL capacity GLSR and Supply, erection, testing and commissioning of 1MLDcapacity Pressure Filter
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_124-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം