| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

Providing FHTCs (1250 Nos) in Melarcode Gramapanchayath

Tender Details
Tender Number 64/20-21/EE/PH/PKD
Office Name PH Division Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 26-08-2020
Due Date 22-09-2020
Amount ₹7254386
Work Details Providing FHTCs (1250 Nos) in Melarcode Gramapanchayath
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം