| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

Providing consultancy service for the design, Supply, Erection and commissioning of electro mechanical items in Intake well cum pump house at Njankadavu and WTP at Vasoorichira

Tender Details
Tender Number E-Tender No. 08/2020-21/EE/PDK
Office Name Project Division Kollam
Project Name KIIFB
Tender Date 04-09-2020
Due Date 22-09-2020
Amount ₹489833
Work Details Providing consultancy service for the design, Supply, Erection and commissioning of electro mechanical items
tendernotice-5

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം