| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Polakkal Drinking water supply scheme

Tender Details
Tender Number 02/AEE/PHSD/NTK/2020-21
Office Name PH Sub Division Nattika
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 30-09-2020
Amount ₹346646
Work Details CWSS To Nattika Firka - Janakeeyasootranam - 2019-20 - Engandiyur Grama panchayath - Polakkal Drinking water supply scheme
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_19-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം