| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Pipe line extension and Providing FHTC in Kulathupuzha Grama panchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number T No.44/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 09-10-2020
Amount ₹100563519
Work Details Pipe line extension and Providing FHTC in Kulathupuzha Grama panchayath in Kollam District
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_121-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം