| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-10-2021, 2:39 pm 
KWAKWAKWA

PH Circle kollam

Tender Details
Tender Number KWA/PHC/Q/DB 20-32/2020-21
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 03-09-2020
Due Date 22-09-2020
Amount ₹22565800000
Work Details Providing FHTC from existing distribution line and pipe line extension,supply and installation of pump set,bulk water meter, construction of tube well,laying distribution line etc. ezukone,perayam,kunnathoor,chadayamangalam,velinalloor,kadakkal,kulasekarapuram,thazhava,oacira,klapana gramapanchyath.
all

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം