| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-01-2022, 8:19 pm 
KWAKWAKWA

NABARD- RIDF XXV- Water supply scheme to Kulakkada Panchayath- Phase II-Constructing 2LL Capacity OHSR at Kodithukummugal, supply and laying 150mm DIK9 pipe for pumping main from WTP to OHSR, construction of pump house at Perumkulam WTP, supply erection and commissioning of 2 Nos. of CF pumpset, supplying and laying various size PVC pipes for distribution lines in Zone III

Tender Details
Tender Number Re T No.25/2021-22/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 24-08-2021
Due Date 07-09-2021
Amount ₹42840000
Work Details Constructing 2LL Capacity OHSR at Kodithukummugal, supply and laying 150mm DIK9 pipe for pumping main from WTP to OHSR, construction of pump house at Perumkulam WTP, supply erection and commissioning of 2 Nos. of CF pumpset, supplying and laying various size PVC pipes for distribution lines in Zone III
E-Tender Details E-Tender
tender-notice-25

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം