| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

MLASDF 2019 20 WSS to Moonukudikkal

Tender Details
Tender Number EEKWAVTK/11/20-21
Office Name PH Division Vatakara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 03-09-2020
Due Date 30-09-2020
Amount ₹1004386
Work Details WSS to Moonukudikkal in Chengottukavu Panchayat
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_115-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം