| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

MLA SDF providing and laying pipe line extension to Nadukunnupuram-Kannamangalam Ela road in Error panchayath

Tender Details
Tender Number 06/AEE/PHSD/KDL/2020-21
Office Name PH Sub Division Kadakkal
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 10-10-2020
Due Date 20-10-2020
Amount ₹267823
Work Details Supply & laying of PVC Pipe, 6kg/cm2, 90mm Dia-500m

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം