| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

MLA SDF.2020. Extension of pipe line at Noolampara in Kumily Grama Panchayath and providing water connection with bulk meter to block panchayath tank in Noolampara

Tender Details
Tender Number 43/2020.21/EE/PHDN/TDPA
Office Name PH Division Thodupuzha
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 29-09-2020
Amount ₹346366
Work Details MLA SDF.2020. Extension of pipe line at Noolampara in Kumily Grama Panchayath and providing water connection with bulk meter to block panchayath tank in Noolampara
E-Tender Details E-Tender
43-20202-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം