| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

ME-1196-CWSS to Pampa and Sabarimala – Maintenance work Electro Chlorinators in various pump houses at Pampa and Sabarimala.

Tender Details
Tender Number 072/2020-21/EE/PH/PTA
Office Name PH Division Pathanamthitta
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 07-10-2020
Amount ₹539015.00
Work Details Maintenance work Electro Chlorinators in various pump houses at Pampa and Sabarimala.
T72

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം