| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

LAC-ADS-2019-20 -Nilambur Constituency Sri. P.V. Anwar, MLA- UWSS to Nilambur- Pipe line Extension at Ramankuth Padikunnu Area in Ward No.20 of Nilambur Municipality

Tender Details
Tender Number KWA/EE/PH/MPM/96/2020-21
Office Name PH Division Malappuram
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 30-09-2020
Amount ₹886372
Work Details LAC-ADS-2019-20 -Nilambur Constituency Sri. P.V. Anwar, MLA- UWSS to Nilambur- Pipe line Extension at Ramankuth Padikunnu Area in Ward No.20 of Nilambur Municipality
E-Tender Details E-Tender
20-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം