| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

KIIFB(Alappuzha)-Augmentation and Modernization of Water Supply distribution System in Alappuzha municipality, Aryad, Mannancherry, and Mararikkulam South panchayaths -Package II -Construction of 16LL OHSR at Chudukadu, 12LL OHSR at Chandanakavu &6LL OHSR at Vazhichery, Compound wall and connected works. .

Tender Details
Tender Number Re e tender 02/2021-22/ SE/PHC/ALP
Office Name PH Circle Alappuzha
Project Name KIIFB
Tender Date 13-04-2021
Due Date 11-05-2021
Amount ₹95743736.12
Work Details KIIFB(Alappuzha)-Augmentation and Modernization of Water Supply distribution System in Alappuzha municipality, Aryad, Mannancherry, and Mararikkulam South panchayaths -Package II -Construction of 16LL OHSR at Chudukadu, 12LL OHSR at Chandanakavu &6LL OHSR at Vazhichery, Compound wall and connected works. .
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_148

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം