| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-10-2021, 2:39 pm 
KWAKWAKWA

KIIFB-UWSS TO PATHANAMTITTA-Replacing damaged AC pipe line at town area

Tender Details
Tender Number 34/2020-21/KWA/ PHC/TVLA
Office Name PH Circle Pathanamthitta Thiruvalla
Project Name KIIFB
Tender Date 25-09-2020
Due Date 30-10-2020
Amount ₹99881300
Work Details UWSS TO PATHANAMTITTA-Replacing damaged AC pipe line at Pathanamthitta town area
E-Tender Details E-Tender
tender-Notice-34

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം