| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

KIIFB-UWSS TO KOTTAYAM- REPLACING OLD AND DAMAGED 160MM PVC CONVEYANCE MAIN FROM OHSR AT KWA OFFICE COMPOUND TO OHSR AT THALIKOTTA USING 150 MM DI K9 PIPE (1st ReTender)

Tender Details
Tender Number 1RE60/SE/PHCK/2020-21
Office Name Chief Engineer, Southern Region, Thiruvananthapuram.
Project Name KIIFB
Tender Date 09-04-2021
Due Date 03-05-2021
Amount ₹14892774
Work Details Supplying, laying, testing and commissioning of pipes, valves and specials for replacing old and damaged 160 mm PVC pipeline with 150 mm DI pipe from OHSR at KWA office to OHSR at Thalikkotta. (1) Anchor blocks (2) Road restoration works. The existing pipes are on the berm side, and some portions under BM & BC, Tarred and concrete road portions. The pipe line is to be laid without disturbing the existing pipe line and with minimum damages to the road and concrete berm surfaces. And the road/berm cut and excavated for this work shall be restored by the contractor as per the BoQ to the satisfaction of the concerned authorities such as PWD/NH/LSGD etc. as the case may be. The road restoration is a separate appendix in this work. That portion of work will be supervised by the authorities concerned and the bill for such part will be passed by them. The work has to be completed in a time bound manner
E-Tender Details E-Tender
1RE60NITKIIFBThalalikkotta-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം