| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

KDP 2018-19 Ranni Block Panchayath -RWSS to Kollamula and Kurumbanmoozhi – Pipe line extension of Kollamula Division Kurumbanmoozhi Lekshamveedu colony.

Tender Details
Tender Number 041/2020-21/EE/PH/PTA
Office Name PH Division Pathanamthitta
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 18-09-2020
Due Date 23-09-2020
Amount ₹58516
Work Details KDP 2018-19 Ranni Block Panchayath -RWSS to Kollamula and Kurumbanmoozhi - Pipe line extension of Kollamula Division Kurumbanmoozhi Lekshamveedu colony.
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം