| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM2020 2021 Pipe Line Extension Works and Providing FHTCS In ThrikkodithanamGrama panchayath in Kottayam District

Tender Details
Tender Number 24/2020-2021/KWA/ PHC/TVLA
Office Name PH Circle Pathanamthitta Thiruvalla
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-08-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹9435455
Work Details JJM2020 2021 Pipe Line Extension Works and Providing FHTCS In ThrikkodithanamGrama panchayath in Kottayam District
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_29-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം