| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM Vandiperiyar GRAMA PANCHAYATH- Providing Functional household tap connection(FHTC) to rural households

Tender Details
Tender Number 68/20-21/EE/PHDN/TDPA
Office Name PH Division Thodupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 10-10-2020
Due Date 16-10-2020
Amount ₹4604370
Work Details JJM Vandiperiyar GRAMA PANCHAYATH- Providing Functional household tap connection(FHTC) to rural households
Tender.68.20.21-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം