| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

JJM Valavannur GP Providing house connections from ongoing scheme WSS to Valavannur and Kalppakanchery pts to Valavannur grama panchayath

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/13/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 19-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹81944501
Work Details JJM Valavannur GP Providing house connections from ongoing scheme WSS to Valavannur and Kalppakanchery pts to Valavannur grama panchayath
E-Tender Details E-Tender
mpm13-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം