| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

JJM- Thrissur Dt. Retender -Providing FHTC to Rural House Holds in Karalam G.Pand Allied Works

Tender Details
Tender Number 150/SE/TSR/2020-21
Office Name PH Circle Thrissur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 30-01-2021
Due Date 10-02-2021
Amount ₹21424654
Work Details JJM- Thrissur Dt. Retender -Providing FHTC to Rural House Holds in Karalam G.Pand Allied Works
E-Tender Details E-Tender
JJM-Retender-Notice-30.1.2021-16

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം