| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JJM-Thrissur Dt.-(Retender) Common Components in Providing FHTC in Rural House Holds in Cherppu &Vallachira G.P. and allied works

Tender Details
Tender Number 45/SE/TSR/2020-21
Office Name PH Circle Thrissur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 30-10-2020
Amount ₹14028833
Work Details JJM-Thrissur Dt.-(Retender) Common Components in Providing FHTC in Rural House Holds in Cherppu &Vallachira G.P. and allied works
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം