| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM- Thrissur Dt. Retender -Providing FHTC to Rural House Holds in Punnayurkulam G.P and Allied Works

Tender Details
Tender Number 84/SE/PHC/TSR/2020-21
Office Name PH Circle Thrissur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 14-10-2020
Due Date 30-10-2020
Amount ₹27852583
Work Details JJM- Thrissur Dt. Retender-Providing FHTC to Rural House Holds in Punnayurkulam G.P and Allied Works
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം