| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JJM-Thrissur Dt.-Providing FHTC to Rural House Holds in Mathilakam G.P and allied works

Tender Details
Tender Number 74/SE/PHC/TSR/2020-21
Office Name PH Circle Thrissur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 12-10-2020
Due Date 02-11-2020
Amount ₹70501562
Work Details JJM-Thrissur Dt.-Providing FHTC to Rural House Holds in Mathilakam G.P and allied works
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം