| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM-Thrissur Dt. Chelekkara GP- Providing FHTC to Rural house holds and allied works

Tender Details
Tender Number 93/SE/TSR/2020-21
Office Name PH Circle Thrissur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-12-2020
Due Date 07-01-2021
Amount ₹12440142
Work Details JJM-Thrissur Dt. Chelekkara GP- Providing FHTC to Rural house holds and allied works
E-Tender Details E-Tender
RetenderNotice21dec2020

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം