| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

JJM Thrissur district Varantharappilly Gramapanchayath,

Tender Details
Tender Number 28/SE/PHC/TSR/2020-21
Office Name PH Circle Thrissur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 17-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹28415687
Work Details Providing FHTC to Rural house holds and allied works
E-Tender Details E-Tender
28tsr-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം