| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JJM – Thrissur District – Providing FHTCs to Rural house holds and allied works in various Gramapanchayaths under P.H.Division, Irinjalakkuda

Tender Details
Tender Number 06/SE/PHC/TSR/2021-22
Office Name PH Circle Thrissur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-04-2021
Due Date 17-05-2021
Amount ₹412627393
Work Details Providing FHTCs to Rural house holds and allied works in various Gramapanchayaths under P.H.Division, Irinjalakkuda
E-Tender Details E-Tender
Detailed-Tender-Notice-22.04-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം