| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

JJM RWSS Areekode Retrofitting and Augmentation Updating pumping and filtration arrangement and Providing FHTCs Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/27/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 31-08-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹53995539
Work Details JJM RWSS Areekode Retrofitting and Augmentation Updating pumping and filtration arrangement and Providing FHTCs Malappuram District
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_163-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം