| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM -RWSS Areekode – Retrofitting and Augmentation – Updating pumping and filtration arrangement and Providing FHTCs – Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/48/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 09-10-2020
Due Date 27-10-2020
Amount ₹53995539
Work Details JJM -RWSS Areekode - Retrofitting and Augmentation - Updating pumping and filtration arrangement and Providing FHTCs - Malappuram District
tendernoticepdf

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം