| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JJM-Providing Functional house hold tap connections to Ponmala panchayath in Malappuram District

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/49/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 09-10-2020
Due Date 27-10-2020
Amount ₹86060830
Work Details JJM-Providing Functional house hold tap connections to Ponmala panchayath in Malappuram District
tendernoticepdf-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം