| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JJM PROVIDING FHTC TO RURAL HOUSE HOLDS IN PARAKADAV PANCHAYATH

Tender Details
Tender Number 34/2020-21
Office Name PH Division Aluva
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 25-08-2020
Due Date 22-09-2020
Amount ₹1987552
Work Details JJM PROVIDING FHTC TO RURAL HOUSE HOLDS IN PARAKADAV PANCHAYATH
E-Tender Details E-Tender
T843-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം