| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

JJM – Providing FHTC in Veliyam Grama panchayath from existing Scheme and extension during the period of 2020 – 21

Tender Details
Tender Number Re tender No.95/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 12-10-2020
Due Date 03-11-2020
Amount ₹114495000
Work Details Providing FHTC in Veliyam Grama panchayath (8802 Nos) from existing Scheme and extension during the period of 2020 – 21
T-No.86-to-98-9

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം