| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM Providing FHTC in Njarakkal panchayath of Ernakulam District

Tender Details
Tender Number KWA/ WSD/CHN/32/2020-21
Office Name WS Division Kochi
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 26-08-2020
Due Date 22-09-2020
Amount ₹5074805
Work Details JJM Providing FHTC in Njarakkal panchayath of Ernakulam District
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം