| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM-Providing FHTC in Kanjikuzhy Panchayath in Alappuzha district

Tender Details
Tender Number Re-34/2020-21/SE/PHC/ALP
Office Name PH Circle Alappuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 07-10-2020
Due Date 30-10-2020
Amount ₹55487974
Work Details Jal Jeevan Mission - Providing household retrofittable/extendable water service connection in Kanjikuzhy panchayath in Alappuzha district 
Tendernotice_Kanjikuzhy

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം