| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

JJM- Pothanikkadu Panchayath Providing functional household tap connection to rural house holds in Pothanikkadu Panchayath Ernakulam district

Tender Details
Tender Number Re-E-Tender No. 30/2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹13428123
Work Details JJM- Pothanikkadu Panchayath-Providing functional household tap connection to rural house holds in Pothanikkadu Panchayath Ernakulam district
notice30

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം