| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:12 pm 
KWAKWAKWA

JJM –PHASE- II Providing FHTCs by retrofitting /Augmentation /Extension of water supply scheme in Kuttiadi Grama panchayath ZONE I – Providing FHTCs by retrofitting /Augmentation /Extension of water supply scheme in Kuttiadi Grama panchayath ZONE I

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/82/2020-21
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-01-2021
Due Date 08-02-2021
Amount ₹20322730
Work Details Providing FHTCs by retrofitting /Augmentation /Extension of water supply scheme in Kuttiadi Grama panchayath ZONE I
Re-e-tender-82-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം