| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 18-01-2022, 11:27 pm 
KWAKWAKWA

JJM-PHASE-II, 2021-22 , Providing Functional House hold Tap Connection by Augmentation and Extension of Existing WSS in Mavoor Grama Panchayath in Kozhikode District.

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/20/2021-22
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 15-12-2021
Due Date 10-01-2022
Amount ₹211385955
Work Details JJM-PHASE-II, 2021-22 , Providing Functional House hold Tap Connection by Augmentation and Extension of Existing WSS in Mavoor Grama Panchayath in Kozhikode District.
E-Tender Details E-Tender
mavoor-tender-notice

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം