| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM -Phase- I -2020-21 – Velinalloor Grama Panchayath-PART-III

Tender Details
Tender Number 55/EE/PHDn/KTR/2020-21
Office Name PH Division Kottarakkara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 29-12-2020
Due Date 05-01-2021
Amount ₹5881296
Work Details JJM -Phase- I -2020-21 - Velinalloor Grama Panchayath - Providing functional House hold tap connections and providing pipe line extensions in Velinalloor Grama Panchayath-PART-III
Tendernotice55_56_57

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം