| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM- Peermade

Tender Details
Tender Number 21/2020-21/SE/PHc/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹24928024
Work Details JJM- Peermade Panchayath - Providing Functional house hold connections to households in Peermedu Panchayat in Idukki district from existing and ongoing schemes
E-Tender Details E-Tender
21-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം