| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM- Pallarimangalam Panchayath Providing functional household tap connection to rural house holds in Pallarimangalam Panchayath Ernakulam district

Tender Details
Tender Number 35 /2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 14-10-2020
Due Date 23-10-2020
Amount ₹15837017
Work Details JJM- Pallarimangalam Panchayath Providing functional household tap connection to rural house holds in Pallarimangalam Panchayath Ernakulam district
tender-notice-35.2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം