| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM-Pallarimangalam GP-Providing FHTC to Rural households in Pallarimangalam Panchayath – Phase I

Tender Details
Tender Number 63/2020-21/EE/PHDN/MVPA
Office Name PH Sub Division Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 15-10-2020
Amount ₹383746
Work Details JJM-Pallarimangalam GP-Providing FHTC to Rural households in Pallarimangalam Panchayath - Phase I
TenderNotice63

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം