| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-01-2022, 8:19 pm 
KWAKWAKWA

JJM – Palakuzha Panchayath – Providing FHTC and pipe line extension in Palakuzha Grama Panchayath, Ernakulam District.

Tender Details
Tender Number 65/2020-21/EE/PHDN/MVPA
Office Name PH Division Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 15-10-2020
Amount ₹922534
Work Details JJM - Palakuzha Panchayath - Providing FHTC and pipe line extension in Palakuzha Grama Panchayath, Ernakulam District.
TenderNotice65

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം