| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

JJM- NABL Accreditation work for Setting up of Quality Control District Lab at Pathanathitta

Tender Details
Tender Number 03/2020-21/EE/QCD/TVM
Office Name Quality Control Division Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 14-09-2020
Due Date 07-10-2020
Amount ₹4000687
Work Details JJM- NABL Accreditation work for Setting up of Quality Control District Lab at Pathanathitta
E-Tender Details E-Tender
03-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം